از امام مجتبی داری تو نیمی بیشتر/ پس اگر عبدالعظیم، عبدالکریمی بیشتر

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، ۱۵ شوال مطابق است با روزی که حضرت ابوالقاسم عبدالعظیم حسنى فرزند عبد الله بن على وفات یافته است. بر این اساس

ادامه